Proiecte de Hotarari

"La proiectele de hotarâri cu caracter normativ supuse dezbaterii publice pot formula observaţii, propuneri sau recomandări orice persoane şi/sau asociaţii interesate, conform prevederilor Legii nr. 52/2003 a transparenţei decizionale. Observaţiile, propunerile se formulează în scris şi pot fi transmise atât prin poştă cât şi prin e-mail pe adresele instituţiei accesibile la secţiunea Contact."

 

Proiectul de buget pe anul 2019 al orasului Milisauti 

Hotararea privind stabilirea impozitelor si taxelor locale aplicabile în anul 2019 cu anexele aferente


 

Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale precum și a taxelor speciale aplicabile în anul 2019 în oraşul Milişăuţi

Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de acordare a sprijinului financiar de la bugetul local al Orasului Milisauti, unitatilor de cult de pe raza orasului Milisauti, apartinand  cultelor religioase recunoscute din Romania

Proiect de hotarare privind acordarea de granturi unitatilor de invatamant de pe raza orasului Milisauti

Proiect de Hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Orasului Milisauti, judetul Suceava, in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a Deseurilor din Judetul Suceava si imputernicirea acestuia sa voteze pentru adoptarea si semnarea Actului Aditional de modificare a Acordului privind modul de implementare al Proiectulu „Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Suceava”.

TABLOUL cuprinzând cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor şi taxelor locale, taxele speciale şi amenzile aplicabile, în limitele şi condiţiile Titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal

EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotarare cu privire la stabilirea valorilor impozitelor şi taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2018 în Orașul Milișăuți

HOTARARE privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a taxelor extrajudiciare de timbru precum și a taxelor speciale aplicabile în anul 2018 în oraşul Milişăuţi

Hotarare privind organizarea pazei de camp

Proiect de Hotarare privind organizarea pazei de camp

Hotarare privind stabilirea demeniilor si locurilor in care se pot presta activitati in folosul comunitatii

Hotarare privind instruirea unei restrictii de tonaj pentru protectia strazii Podului din localitatea Badeuti, orasul Milisauti

Hotarare privind instituirea unor restrictii de viteza si tonaj la circulatia autovehiculelor pe drumuri de interes local deschise circulatiei publice 

Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al orasului Milisauti pentru anul 2016 

Hotarare privind convocarea adunarii proprietarilor de terenuri din orasul Milisauti in vederea desemnarii reprezentantilor in Comisia oraseneasca Milisauti pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor

Hotarare privind atestarea apartenentei unui imobil la domeniul public al Orasului Milisauti

Hotarare privind aprobarea proiectelor ce urmeaza a fi finantate din fonduri nerambursabile, de la bugetul local al orasulu Milisauti pe anul 2016

Hotărâre privind stabilirea consumului nomal de combustibil pentru mijloacele de transport, utilajele și echipamentele din dotarea Primăriei Orașului Milișăuți privind aprobarea execuției bugetului local la data de 31 martie 2016

Hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local la data de 31 martie 2016

Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Bazei sportive multifuncționale din Orașul Milișăuți

Hotărâre privind acordarea titlului de "Cetățean de Onoare al Orașului Milișăuți" domnului profesor GHEORGHE CÂRMACI

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al oraşului Milişăuţi pentru anul 2016

Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al orașului Milișăuți alocate pentru activități nonprofit de interes local în anul 2016

Proiect de hotărâre privind aprobarea amenajamentului pastoral și scoaterea la licitație, în vederea închirierii, a pajiștilor permanente aparţinând domeniului privat al oraşului Milişăuţi (cu anexe, inclusiv Amenajamentul pastoral pentru perioada 2016-2025).

Hotarare privind acordarea titlului de "Cetatean de Onoare al Orasului Milisauti", post-mortem, arhimandritului PAULIN (DIMITRIE) POPESCU

Hotarare privind acordarea titlului de "Cetatean de Onoare al Orasului Milisauti", post-mortem, domnului dr. ing. Toader Moscal

Hotarare privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al primarului orasului Milisauti

Hotarare privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locala a orasului Milisauti pentru perioada 2015-2020

Proiect de Hotarare privind regimul finantarilor nerambursabile din fondurile bugetului local al orasului Milisauti alocate pentru activitati nonprofit de interes local

Proiect de Hotarare privind regimul finantarilor nerambursabile din fondurile bugetului local al orasului Milisauti alocate pentru activitati nonprofit de interes local

HOTĂRÂRE privind punerea la dispoziția comisiei locale de fond funciar a terenurilor aparținând domeniului privat al oraşului Milişăuţi, inventariate ca rezervă conform Legii nr. 165/2013

Hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale precum si a taxelor speciale pentru anul fiscal 2015 in orasul Milisauti

REGULAMENT privind acordarea titlului de " Cetatean de Onoare al Orasului Milisauti "

EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului de acordare a titlului de " Cetăţean de Onoare al Oraşului Milişăuţi ”

HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de acordare a titlului de " Cetăţean de Onoare al Oraşului Milişăuţi ”