INFORMARE GENERALĂ PRIVIND COLECTAREA ȘI PRELUCRAREA DATELOR DVS CU CARACTER PERSONAL

pcdata

Identitatea operatorului:

Primăria Milișăuți, cu sediul în orașul Milișăuți, str. Bogdan Vodă, nr. 4, jud. Suceava, CUI 4326973, e-mail: contact@primariamilisauti.ro, Tel.: 0230/418175.

 

Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor

Responsabilul cu protecţia datelor cu caracter personal poate fi contactat la sediul nostru din orașul Milișăuți, str. Bogdan Vodă, nr. 4, jud. Suceava, sau prin e-mail: contact@primariamilisauti.ro (în atenția DPO).

 

Temeiul juridic al prelucrărilor:

Primăria Milișăuți prelucrează cu deosebită atenție datele dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare GDPR sau Regulament), a legislației naționale privind protecția și securitatea datelor personale în vigoare și a Regulamentului Intern de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Milișăuți nr. 52 din data de 31.10.2019, având de regulă ca temei una din următoarele trei situaţii:

-îndeplinirea unei obligații legale a Primăriei, (conform art. 6 alin. 1 litera c din Regulament);

-interesul vital al persoanei vizate (conform art. 6 alin. 1 litera d);

-îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestită ca autoritate publică locală, (conform art. 6 alin. 1 litera e);

Scopurile în care sunt prelucrate datele dvs cu caracter personal sunt:

 • exercitarea autorităţii publice și prestarea de servicii publice de interes local;
 • îndeplinirea atribuţiilor/ obligaţiilor legale, precum redactare/eliberare acte/adeverințe/certificate, acte de stare civilă, completarea registrului agricol, asistență
 • socială, declarare bunuri/impozitare,  completarea registrelor naţionale de evidență (RNA, Stare civilă, etc.);
 • monitorizarea/securitatea persoanelor, bunurilor, spațiilor ce aparțin UAT Milișăuți;
 • scopuri arhivistice sau statistice; identificarea persoanelor;
 • prevenirea și combaterea corupției și a activităților ilicite / spălarea banilor;
 • comunicarea cu organismele / autoritățile / instituțiile publice sau de interes public.

Pentru îndeplinirea scopurilor specificate mai sus, sunteţi obligat/(ă) să furnizaţi date complete, actualizate şi corecte.

Primăria orașului Milișăuți are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopul specificat, datele personale furnizate și utilizează informaţiile personale pentru o mai bună înţelegere a nevoilor şi intereselor dumneavoastră, pentru a comunica cu dumneavoastră.

Nu prelucrăm date personale în sistem automatizat pentru crearea unui profil.

 

Categorii de date vizate:

– nume, prenume;

– CNP; tip act de identitate, seria și nr. de la C.I./ Pașaport, valabilitate;

– sexul;

– domiciliul / reședința / adresa de corespondență, nr de telefon;

– data și locul nașterii;

– cetățenia;

– semnătura;

– datele din actele de stare civilă (ex. certificat căsătorie, livret de familie);

– în unele cazuri: certificat naștere copil, certificat deces părinte, copil, socru, frate, bunic; – situația familială (ex. acte divorț);

– asigurări de sănătate și sociale;

– profesie/ocupaţie;

– date privind locul de muncă sau locurile anterioare de muncă, vechime în muncă;

– date privind formarea profesională, calificări;

– date din actele de studii,

– date referitoare la condamnări penale sau infracţiuni;

– date de contact, respectiv număr de telefon personal, adresă de email, adresa de    corespondență, etc.;

– permis de conducere (în cazul șoferilor);

– date bancare / fiscale sau privind veniturile;

– date privind sănătatea;

– date privind accidente de muncă;

– date privind deplasările în străinătate

 

Ne rezervăm dreptul de a decide care sunt datele de care vom avea nevoie pentru îndeplinirea unor obligațiilor legale sau sarcini care servesc unui interes public ori rezultă din exercitarea autorității publice, dar, strict în conformitate cu prevederile legale și cu principiul reducerii la minimum a datelor colectate, raportat la scopul în care sunt prelucrate.

 

Atunci când trebuie să prelucrăm datele personale pentru a executa anumite obligații legale în interesul asumat al persoanei vizate, putem solicita acestora să ne furnizeze informații și despre alte persoane vizate, cum ar fi membrii familiei (ex. copii și/sau părinți aflați în întreținere pentru anumite deduceri personale). Prelucrarea datelor copiilor minori sub 16 ani pe baza consimţământului, nu se va face  fără consimțământul scris al părintelui/tutorelui.

Categorii speciale de date:

Prelucrearea categoriilor speciale de date, cum sunt cele care privesc starea de sănătate, date referitoare la apartenența sindicală, origine etnică, se face numai  dacă prelucrarea este necesară în scopul îndeplinirii unor obligații specifice ale operatorului sau ale persoanei vizate în domeniul ocupării forței de muncă, al securității și protecției sociale, al medicinei preventive sau a muncii, ori a sănătății publice, cu instituirea unor garanţii adecvate, sau numai cu acordul/consimțământul prealabil pentru prelucrarea acestui tip special de date. Orice astfel de date se vor prelucra numai în condițiile limitative ale art. 9, a Regulamentului GDPR.

 

Sursa datelor cu caracter personal:

Primăria Milișăuți colectează date personale direct de la dvs. sau de la terți (ex. instituții sau autorități publice, recomandări, adeverințe de la alți angajatori sau alte instituții, instituții de învățământ, etc).

 

Categoriile de destinatari:

Pentru derularea activităților instituţiei, îndeplinirea unor sarcini care servesc un interes public, care rezultă din exercitarea autorității publice ori pentru îndeplinirea unor obligații legale, Primăria Milişăuţi și/sau partenerii săi, comunică sau poate comunica datele personale colectate, următoarelor categorii de destinatari:

Primăria garantează că dezvăluirea datelor către terți se face în baza prevederilor legale și cu garanția implementării măsurilor tehnice și organizatorice de securitate la prelucrare a datelor cu caracter personal.

Transferul datelor cu caracter personal:

Primăria Milișăuți nu transferă datele dvs. cu caracter personal către alte țări sau instituții / organizații internaționale. În situația în care va exista intenția transferului de date cu caracter personal către alte țări sau instituții / organizații internaționale, vă vom informa complet si detaliat asupra acestei situații, înainte de a efectua transferul datelor.

 

Stocarea datelor cu caracter personal:

Criteriul utilizat pentru a stabili durata de stocare a celorlalte date cu caracter personal pentru care legislația nu prevede termene obligatoriu de stocare, este acela al perioadei strict necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care datele au fost colectate, termenul maxim fiind de 3 ani de la data încetării raporturilor, după care se distrug.

Timpul de păstrare a înregistrărilor video este de maxim 30 de zile, după această perioadă, înregistrările se sterg automat prin suprascriere peste înregistrările cele mai vechi. În termenul de stocare, aceste date pot fi transmise și către organele de anchetă/cercetare penală în condițiile legii.

 

Drepturile persoanei vizate:

În cazul în care trebuie să prelucrăm date cu caracter personal obținute de la terți persoane juridice, aceștia din urmă au obligația de a vă furniza informațiile necesare cu privire la utilizarea datelor cu caracter personal transmise către noi.

În sensul Regulamentului European 2016/679 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date vă facem cunoscute drepturile dvs.:

 • Dreptul la informare – puteți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor dvs. personale;
 • Dreptul la acces – puteți cere o confirmare că se prelucrează sau nu datele dvs. cu caracter personal și, în caz afirmativ, acces la datele respective;
 • Dreptul la rectificare – puteți rectifica datele personale inexacte sau le puteți completa;
 • Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – puteți obține ștergerea datelor, printr-un act de voință, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;
 • Dreptul la restricționarea prelucrării – puteți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contestați exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege;
 • Dreptul de opoziție – puteți să vă opuneți, în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul nostru legitim;
 • Dreptul la portabilitatea datelor – puteți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator;
 • Dreptul de a depune plângere – puteți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 • Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul dvs., îl puteți retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;
 • Dreptul de a nu face obiectul unei prelucrări automate: puteți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare, vă puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta și puteți contesta decizia;

 

Pentru orice sesizare sau reclamație care privește încălcarea drepturilor dvs., ori pentru sprijin în vederea exercitării drepturilor, vă puteți adresa:

-Primăriei Milișăuți, la sediul din Milișăuți, str. Bogdan Vodă, nr. 4, jud. Suceava, e-mail: contact@primariamilisauti.ro (în atenția DPO), Tel.: 0230/418175

sau

-Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – ANSPDCP, cu sediu în Bd. G-ral. Gheorghe Magheru, nr. 28-30, sector 1, București, tel. +40.31.805.9211, fax: +40.31.805.9602, website: www.dataprotection.ro, email: anspdcp@dataprotection.ro.

Sari la conținut