Primaria Milisauti

Primaria Milisauti

Documente Utile

Formulare - tip cerere de informatii de interes public

Model - reclamatie administrativa

 

INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Situatia drepturilor salariale ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Milisauti

GHIDUL CETATEANULUI PENTRU SITUATII DE URGENTA

FENOMENE METEO PERICULOASE - MASURI PREVENTIVE

 

FORMULAR DECLARATIE ÎNSCRIERE REGISTRUL AGRICOL

Cerere pentru desemnarea ca operator de calculator al biroului electoral al secției de votare

Hotararea AEP 9-2015 norme SIMPV

Material de informare pentru persoanele interesate a fi operatori de calculator în birourile electorale ale secțiilor de votare


Dispozitia 203/2015 

Dispozitia 107/2015

Dispozitia 59/2015 

Dispozitia 57/2015 

HOTARARE privind aprobarea indicatorilor tehnico-econmici pentru obiectivul de investitii "Refacere imbracaminte asfaltica pe strada Tarinei (partial), strada Mihai Eminescu si strada Ciprian Porumbescu din orasul Milisauti, jud. Suceava"

HOTARARE privind aprobarea indicatorilor tehnico-econmici pentru obiectivul de investitii "Modernizare strada Brutariei din orasul Milisauti, jud. Suceava, prin imbracaminte cu beton de ciment"

HOTARARE privind aprobarea indicatorilor tehnico-econmici pentru obiectivul de investitii "Modernizare strada Tarinei (partial) si strada Unirii din orasul Milisauti, jud. Suceava, prin imbracaminte cu beton de ciment"

HOTARARE privind aprobarea executiei bugetului local la data de 31 martie 2015

HOTARARE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Amenajare trotuare prin pavare la strada Calea Stefan cel Mare, zona Centru Milisauti pe ambele parti si zona Biserica Adventista Milisauti pe partea stanga in Orasul Milisauti, jud. Suceava"

HOTARARE privind aprobarea rectificarii bugetului local al orasului Milisauti pentru anul 2015 si utilizarea sumei de 170.000 lei din fondul de rezerva bugetara la dispozitia consiliului local

HOTARARE privind aprobarea modificarii statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului orasului Milisauti

HOTARARE privind validarea mandatului de consilier local al domnului CAZAC CONSTANTIN

HOTARARE privind aprobarea vanzarii unor terenuri apartinand domeniului privat al orasului Milisauti si reorganizarea comisiei de licitatie pentru inchirierea,arendarea, concesionarea sau vanzarea bunurilor apartinand domeniului public sau privat al orasului Milisauti

RAPORT DE EVALUARE - Proprietate imobiliara

Anunturi

În vederea identificării persoanelor în vârstă de peste 65 de ani, fără susţinători sau altă formă de ajutor, şi asigurării de către Primărie a sprijinului acestora în vederea minimalizării expunerii lor în afara locuinţelor, dacă aveți cunoștință de astfel de persoane, vă rugăm să sesizați acest fapt la nr de telefon:

0749264986 (inspector asistenţă socială Milişăuţi)

Comitetul local pentru situaţii de urgenţă va identifica modalităţi de sprijin pentru aceste persoane.


ANUNT COVID-19


 

ANUNT-INVITATIE DE PARTICIPARE - La procedura de achizitie directa "Instalare rețele WiFi în orașul Milișăuți, în cadrul acțiunii promovarea conectivității la internet în comunitățile locale: WiFi4EU"


 

ANUNT-INVITATIE DE PARTICIPARE - La procedura de achizitie directa - Servicii de inregistrare sistematica a imobilelor in sistemul integrat de cadastru si carte funciara


 

Anunțul nr. 591/09.09.2019 privind valorificarea patrimoniului S.C. VALSERG. S.R.L.


 

ANUNT DE PARTICIPARE - Pentru acordarea sprijinului financiar de la bugetul local al Orasului Milisauti, unitatilor de cult pe raza orasului Milisauti, apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania


 

Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale precum și a taxelor speciale aplicabile în anul 2019 în oraşul Milişăuţi

Anunt 17,07.2018

Anunt 09.05.2018

Anunt 13.04.2018

Anunt 15.06.2017

Anunt adunare sateasca , Satul Lunca, 27 noiembrie 2016, ora 14:00

  • Se convoaca adunarea sateasca a cetatenilor din satul Lunca, orasul Milisauti, in ziua de duminica, 27 noiembrie 2016, ora 14:00, la locointa proprietatea lui Sauciuc Victor, situata in Satul Lunca nr. 37 (langa Bucsa Gheorghe). Au dreptul sa participe toti cetatenii cu dreptul de vot domiciliul  in satul Lunca, orasul Milisauti.

Anunt 26.10.2016

  • Oraşul Milişăuţi, titular al proiectului Planul Urbanistic General – oraş Milişăuţi, judeţul Suceava, anunţă publicul interesat că în data de 19.12.2016, ora 11, la sediul Primăriei Milişăuţi, judeţul Suceava, se va desfăşura şedinţa de dezbatere publică a Planului Urbanistic General, a Raportului de Mediu, pentru proiectul sus menţionat. Documentaţia va fi consultată la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Suceava, str. Bistriţei, nr. 1A, precum şi pe site http://apmsv.anpm.ro . Observaţiile, sugestiile şi propunerile publicului se depun în scris, sub semnătură şi cu datele de identificare, între orele 8-14, la sediul APM Suceava, în termen de 45 zile de la data publicării prezentului anunţ.

Oportuniatti de angajare

Anunt 22 septembrie 2016

Anunt 31 august 2016

Anunt 18 august 2016

Anunt 17 iulie 2016

PUBLICATIE 04.05.2016

Anunt licitatie pasune 28-03-2016

Anunt Proiect Facilitati Fiscale

Anunt Proiect Impozite si Taxe

170717 2

NR. 2090 din 03.04.2015        

ANUN Ţ

  

 Oraşul  Milişăuţi organizează concurs pentru ocuparea  postului de Inspector clasa I grad profesional superior si Inspector clasa I grad profesional principal pe durata nedeterminata  in cadrul Compartimentului urbanism achizitii investitii        

    Conditii minimale necesare inscrierii la concurs :

-         Studii superioare cu diploma de licenta sau echivalenta in stiinte economice, juridice  sau administrative

-         Vechime 9 ani in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de grad profesional superior

-         Vechime 5 ani in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de grad profesional principal

Concursul va avea loc la sediul primăriei,în ziua de 8 mai ora 10:00 proba scrisa si 11 mai ora 12,00 interviul

   Înscrierile se pot face în perioada  06 aprilie  –27 aprilie 2015,la sediul primariei.

      Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă cel puţin următoarele acte:

-         cererea tip-se găseste la registratura primariei;

-         curriculum vitae;

-         copii ale actelor de studii;

-         copie act identitate;

-         certificat medical care să ateste că persoana este aptă pentru prestarea muncii specifice postului

-         cazier judiciar

             La data de 29 aprilie  2015 se va afişa la sediul primăriei rezultatul verificării şi selecţiei dosarelor depuse de candidaţi,cei nemulţumiţi putand depune contestaţii în termen de 24 ore  de la afişare.

          Concursul constă într-un examen scris şi un interviu.

           Bibliografia este  prezentată în anexă  .

anunt

Declaratii Avere si Interese

Declaratii de avere 2020

DAN MARIUS FLORIAN      
       

Declaratii de avere 2019

AVRAM CONSTANTIN BALAN OANA CALINCIUC VIORICA CAZAC ADRIAN

CAZAC VASILE

CAZAC VASILE-001

CHELBA CARMELIA CRISTEA IUSTINA DANILIUC ILIE
DANILIUC MIRCIA DELEANU ION DAN DRAGAN FLORENTIN GALAN ANA
HIJ ROMAN NARCIZIA HRAB TABITA HRENIUC DARIA HRENIUC IOAN
HRETIUC LAURA HURJUI CIPRIAN ILISOI DANIELA LAURUS MIRCEA
LEVITCHI IOAN PASCARU IOAN VIRGIL PISLARIU LUMINITA PISLARIU MIRCEA
POPESCU MIRCEA POPESCU PETRU

POPESCU VICHENTIE

POPESCU VICHENTIE-001

SAUCIUC ADRIAN
SEMENIUC VIOREL SIMION MARCEL SLUSARIUC MARIOARA TICAL GHEORGHE
TICAL NICOLAE TOFEI RALUCA VITEGA MIHAI  
       

 

 

 

 

Declaratii de avere 2018

 

Chelba Carmelia Chelba Loredana Daniliuc Ilie Daniliuc Mircea
Dragan Florentin Galan Ana Hij Roman Narcizia Hreniuc Daria.
Hretiuc Laura Irimescu Veronica Laurus Mircea Levitchi Ioan
Pasaila Virgil Pascaru Ioan Virgil Peslar Vasile Pisdlariu Trandafira
Pislaru Luminita Coca Popescu Mircea Popescu Petru Popescu Vichentie
Sauciuc Adrian Semeniuc Viorel Tical Gheorghe Tical Nicolae
Vitega Miha Avram Constantin Balan Oana Calinciuc Viorica
Cazac Adrian  
   


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Avram Aurel   Chelba Loredana Laurus Mircea Tical Gheorghe
Avram Constantin Covariuc Mihai Levitchi Ioan Tical Petru
Calancea Liviu Cozmeniuc Mihai
Peslar Vasile Vitega Mihai
Calinciuc Cornel Gherase Iulius Pislaru Trandafira  Daniliuc Ilie
Calinciuc Mircea Hij-Roman Narcizia Popescu Petru  Galan I. Ana
Calinciuc Viorica Hreniuc Viorel Popescu Vichentie  Dragan Florentin
Cazac Constantin Hretiuc Laura Sauciuc Adrian   Paslariu Luminita Coca
Chelba Carmelia  Irimescu Veronica Tical Dumitru  Semeniuc Viorel Dumitru

Proiecte de Hotarari

"La proiectele de hotarâri cu caracter normativ supuse dezbaterii publice pot formula observaţii, propuneri sau recomandări orice persoane şi/sau asociaţii interesate, conform prevederilor Legii nr. 52/2003 a transparenţei decizionale. Observaţiile, propunerile se formulează în scris şi pot fi transmise atât prin poştă cât şi prin e-mail pe adresele instituţiei accesibile la secţiunea Contact."

 

Proiectul de buget pe anul 2019 al orasului Milisauti 

Hotararea privind stabilirea impozitelor si taxelor locale aplicabile în anul 2019 cu anexele aferente


 

Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale precum și a taxelor speciale aplicabile în anul 2019 în oraşul Milişăuţi

Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de acordare a sprijinului financiar de la bugetul local al Orasului Milisauti, unitatilor de cult de pe raza orasului Milisauti, apartinand  cultelor religioase recunoscute din Romania

Proiect de hotarare privind acordarea de granturi unitatilor de invatamant de pe raza orasului Milisauti

Proiect de Hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Orasului Milisauti, judetul Suceava, in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a Deseurilor din Judetul Suceava si imputernicirea acestuia sa voteze pentru adoptarea si semnarea Actului Aditional de modificare a Acordului privind modul de implementare al Proiectulu „Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Suceava”.

TABLOUL cuprinzând cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor şi taxelor locale, taxele speciale şi amenzile aplicabile, în limitele şi condiţiile Titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal

EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotarare cu privire la stabilirea valorilor impozitelor şi taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2018 în Orașul Milișăuți

HOTARARE privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a taxelor extrajudiciare de timbru precum și a taxelor speciale aplicabile în anul 2018 în oraşul Milişăuţi

Hotarare privind organizarea pazei de camp

Proiect de Hotarare privind organizarea pazei de camp

Hotarare privind stabilirea demeniilor si locurilor in care se pot presta activitati in folosul comunitatii

Hotarare privind instruirea unei restrictii de tonaj pentru protectia strazii Podului din localitatea Badeuti, orasul Milisauti

Hotarare privind instituirea unor restrictii de viteza si tonaj la circulatia autovehiculelor pe drumuri de interes local deschise circulatiei publice 

Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al orasului Milisauti pentru anul 2016 

Hotarare privind convocarea adunarii proprietarilor de terenuri din orasul Milisauti in vederea desemnarii reprezentantilor in Comisia oraseneasca Milisauti pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor

Hotarare privind atestarea apartenentei unui imobil la domeniul public al Orasului Milisauti

Hotarare privind aprobarea proiectelor ce urmeaza a fi finantate din fonduri nerambursabile, de la bugetul local al orasulu Milisauti pe anul 2016

Hotărâre privind stabilirea consumului nomal de combustibil pentru mijloacele de transport, utilajele și echipamentele din dotarea Primăriei Orașului Milișăuți privind aprobarea execuției bugetului local la data de 31 martie 2016

Hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local la data de 31 martie 2016

Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Bazei sportive multifuncționale din Orașul Milișăuți

Hotărâre privind acordarea titlului de "Cetățean de Onoare al Orașului Milișăuți" domnului profesor GHEORGHE CÂRMACI

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al oraşului Milişăuţi pentru anul 2016

Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al orașului Milișăuți alocate pentru activități nonprofit de interes local în anul 2016

Proiect de hotărâre privind aprobarea amenajamentului pastoral și scoaterea la licitație, în vederea închirierii, a pajiștilor permanente aparţinând domeniului privat al oraşului Milişăuţi (cu anexe, inclusiv Amenajamentul pastoral pentru perioada 2016-2025).

Hotarare privind acordarea titlului de "Cetatean de Onoare al Orasului Milisauti", post-mortem, arhimandritului PAULIN (DIMITRIE) POPESCU

Hotarare privind acordarea titlului de "Cetatean de Onoare al Orasului Milisauti", post-mortem, domnului dr. ing. Toader Moscal

Hotarare privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al primarului orasului Milisauti

Hotarare privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locala a orasului Milisauti pentru perioada 2015-2020

Proiect de Hotarare privind regimul finantarilor nerambursabile din fondurile bugetului local al orasului Milisauti alocate pentru activitati nonprofit de interes local

Proiect de Hotarare privind regimul finantarilor nerambursabile din fondurile bugetului local al orasului Milisauti alocate pentru activitati nonprofit de interes local

HOTĂRÂRE privind punerea la dispoziția comisiei locale de fond funciar a terenurilor aparținând domeniului privat al oraşului Milişăuţi, inventariate ca rezervă conform Legii nr. 165/2013

Hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale precum si a taxelor speciale pentru anul fiscal 2015 in orasul Milisauti

REGULAMENT privind acordarea titlului de " Cetatean de Onoare al Orasului Milisauti "

EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului de acordare a titlului de " Cetăţean de Onoare al Oraşului Milişăuţi ”

HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de acordare a titlului de " Cetăţean de Onoare al Oraşului Milişăuţi ”