Primaria Milisauti

Primaria Milisauti

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ALE CANDIDAȚILOR LA CONCURSURILE PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE

 

            Primăria Milișăuți, cu sediul în orașul Milișăuți, str. Bogdan Vodă, nr. 4, jud. Suceava, CUI 4326973, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. , Tel.: 0230-418175, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare GDPR) și legislația națională privind protecția și securitatea datelor personale, în vigoare.                                                                                                         

            Primăria Milișăuți prelucrează datele cu caracter personal ale candidaților la concursurile pentru ocuparea posturilor vacante, primite direct de la aceștia şi la cererea acestora, prin înscrierea în concurs în vederea parcurgerii etapelor anterioare încheierii unui contract de muncă sau nașterii unui raport de serviciu (în cazul funcției publice).

Conform normelor ce reglementează ocuparea posturilor vacante în instituții și autorități publice, consecința depunerii unui dosar de candidatură incomplet este respingerea acestuia și neparticiparea la concurs.

            Îndeplinirea obligației de afișare a rezultatelor candidaților, are la bază principiile transparenței, competiției deschise și competenței și se va face în condițiile minimizării datelor la ceea ce este strict necesar în raport cu scopul determinat, respectiv folosirea numelui și prenumelui candidaților.

Primăria Milișăuți organizează concursurile pentru ocuparea posturilor vacante în baza:

 • Legii nr. 53/2003 din 24 ianuarie 2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legii 82 din 24 decembrie 1991 - Legea contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legii 188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legii 153 din 2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului Nr. 611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici
 • OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor

            Am numit un responsabil cu prelucrarea datelor cu caracter personal care poate fi contactat la sediul nostru din orașul Milișăuți, str. Bogdan Vodă, nr. 4, jud. Suceava, sau prin e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal

            Primăria Milișăuți prelucrează datele cu caracter personal ale candidaților la concursurile pentru ocuparea posturilor vacante pentru:

 • Întocmirea dosarelor candidaților;
 • Întocmirea și afișarea listelor de prezență și a repartizării candidaților la probele de concurs;
 • Comunicarea către candidați a rezultatelor etapelor de concurs;
 • Întocmirea proceselor verbale și ale referatelor comisiei de examinare;
 • Întocmirea și afișarea listelor cu rezultatele finale ale concursului, pe site și la avizierul Primăriei;
 • Întocmirea dosarelor de personal și a documentelor de angajare;
 • Arhivare;
 • Scopuri statistice;
 • Prevenirea și combaterea corupției și a activităților ilicite / spălarea banilor;
 • Comunicarea cu organismele / autoritățile / instituțiile publice sau de interes public;
 • Îndeplinirea obligațiilor legale incidente;

Nu prelucrăm date personale în sistem automatizat pentru crearea unui profil.

 

Temeiul juridic al prelucrării

            Primăria Milișăuți prelucrează datele dvs. cu caracter personal:

 • Pentru executarea unui contract la care sunteți parte sau pentru a face demersuri la cererea dvs. înainte de încheierea unui contract, conform art. 6 alin. 1 litera b) din GDPR;
 • Pentru îndeplinirea unei obligații legale care îi revine Primăriei, conform art. 6 alin. 1 litera c) din GDPR;
 • Pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul, conform art. 6 alin. 1 litera e) din GDPR;

Destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal:

            Datele dvs. vor fi divulgate către următoarele categorii de destinatari, cu garanția implementării măsurilor tehnice și organizatorice de securitate la prelucrare a datelor cu caracter personal:

 • Reprezentanții / împuterniciții dvs. legali, în condițiile legii;
 • Autoritățile / instituțiile publice, în condițiile legii;

 

Transferul datelor cu caracter personal:

            Primăria Milișăuți nu transferă datele dvs. cu caracter personal către alte țări sau instituții / organizații internaționale.

În situația în care va exista intenția transferului de date cu caracter personal către alte țări sau instituții / organizații internaționale, Primăria vă va informa complet si detaliat asupra acestei situații, înainte de a efectua transferul datelor.

 

Stocarea datelor cu caracter personal:

            Criteriul utilizat pentru a stabili durata de stocare a datele cu caracter personal ale candidaților respinși este acela al perioadei strict necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care datele au fost colectate, dar nu mai mult de 3 ani de la data afișării rezultatelor finale, după care se distrug.

            Datele cu caracter personal ale candidaților admiși se stochează pe perioadele prevăzute expres de legislația muncii în vigoare, devenind parte a dosarului angajatului.

 

Drepturile persoanei vizate:

            În cazul în care trebuie să prelucrăm date cu caracter personal obținute de la terți persoane juridice, aceștia din urmă au obligația de a vă furniza informațiile necesare cu privire la utilizarea datelor cu caracter personal transmise către noi.

            În sensul Regulamentului European 2016/679 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date vă facem cunoscute drepturile dvs.:

 • Dreptul la informare – puteți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor dvs. personale;
 • Dreptul la acces – puteți cere o confirmare că se prelucrează sau nu datele dvs. cu caracter personal și, în caz afirmativ, acces la datele respective;
 • Dreptul la rectificare – puteți rectifica datele personale inexacte sau le puteți completa;
 • Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") – puteți obține ștergerea datelor, printr-un act de voință, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;
 • Dreptul la restricționarea prelucrării - puteți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contestați exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege;
 • Dreptul de opoziție – puteți să vă opuneți, în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul nostru legitim;
 • Dreptul la portabilitatea datelor - puteți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator;
 • Dreptul de a depune plângere - puteți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 • Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul dvs., îl puteți retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;
 • Dreptul de a nu face obiectul unei prelucrări automate: puteți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare, vă puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta și puteți contesta decizia;

 

            Pentru orice sesizare sau reclamație care privește încălcarea drepturilor dvs., vă puteți adresa:

- Primăriei Milișăuți, la sediul din Milișăuți, str. Bogdan Vodă, nr. 4, jud. Suceava, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. , Tel.: 0230-418175

sau

- Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – ANSPDCP, cu sediu în Bd. G-ral. Gheorghe Magheru, nr. 28-30, sector 1, București, tel. +40.31.805.9211, fax: +40.31.805.9602, website: www.dataprotection.ro, email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. .

 

 

VEZI CONCURSURILE

 

INAPOI LA PRIMA PAGINA

Protectia datelor

INFORMARE

PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

R E G U L A M E N T

privind protecţia datelor cu caracter personal

 

            U.A.T. Milișăuți persoană juridică de drept public, cu sediul în orașul Milișăuți, str. Bogdan Vodă, nr. 4, jud. Suceava, CUI 4326973, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. , Tel.: 0230-418175, prin autoritățile sale deliberative și executive – Consiliul Local Milișăuți și Primăria Milișăuți în calitate de autorități ale administrației publice locale,

prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare GDPR) și legislația națională privind protecția și securitatea datelor personale, în vigoare.

Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor:

            Prin decizie a primarului, dl. Dan Marius-Florian a fost numit responsabil cu protecția datelor cu caracter personal și poate fi contactat la sediul nostru din orașul Milișăuți, str. Bogdan Vodă, nr. 4, jud. Suceava, sau prin e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. – (în atenția responsabilului cu protecția datelor).

Scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal:

            Pentru îndeplinirea sarcinilor care servesc unui interes public, în vederea asigurării serviciilor publice locale către cetățeni și gestionării resurselor financiar locale, UAT Oraşul Milişăuţi prin autoritățile sale deliberative și executive – Consiliul Local Milișăuți și Primăria Milișăuți, în calitate de autorități ale administrației publice locale și în exercitarea autorității publice cu care sunt învestite, prelucrează în calitate de operator independent sau persoană împuternicită, date cu caracter personal în următoarele scopuri specifice:

-preluarea și rezolvarea în termen a petiiților și cererilor depuse la compartimentele funcționale din cadrul Primăriei și a Consiliului Local;

-emiterea adeverințelor, certificatelor, autorizaților, avizelor, titlurilor de proprietate, dispoziții, , decizii, hotărâri date în competența sau în sarcina administrației publice locale;

-înregistrare și depunere a declarațiilor privitoare la venituri sau proprietăţi;

-completarea registrului agricol și eliberarea atestatelor de producător și a carnetelor de comercializare;

-înregistrare contractelor de arendă;

-înregistrarea fiscală a bunurilor mobile și imobile ale persoanelor fizice;

-încasarea taxelor și impozitelor locale, urmărirea debitelor și executarea silită a debitelor și penalităților neachitate;

-efectuarea anchetelor sociale în condițiile legii;

-întocmirea actelor de stare civilă și eliberarea certificatelor aferente;

-întocmirea dosarelor candidaților și îndeplinirea actelor procedurale pentru concursurile de ocupare a posturilor vacante;

-întocmirea dosarelor de personal, a documentelor de angajare și îndeplinirea obligațiilor legale în sarcina angajatorului;

-îndeplinirea obligațiilor legale în materie de arhivare și statistică;

-îndeplinirea obligațiilor legale în materie de prevenirea și combaterea corupției precum și a activităților ilicite / spălarea banilor;

-comunicarea cu organismele / autoritățile / instituțiile publice sau de interes public;

-îndeplinirea altor obligații legale incidente autorităților publice locale;

-îndeplinirea sarcinilor care servesc unui interes public şi a celor care rezultă din exercitarea autorității publice cu care sunt învestite autoritățile administrației publice locale;

-executarea contractelor la care suntem parte;

-asigurarea protecţiei intereselor vitale ale locuitorilor oraşului;

-în scopuri umanitare.

Nu prelucrăm date personale în sistem automatizat pentru crearea unui profil.

Temeiul juridic al prelucrării:

            UAT Oraşul Milişăuţi prin autoritățile sale deliberative și executive, prelucrează legal datele dvs. cu caracter personal în măsura în care prelucrării respective se aplică cel puțin una din următoarele condiții:

-Persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice, conform art. 6 alin. 1 litera a) din GDPR;

-Prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care suntem parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate, în vederea încheierii unui contract, conform art. 6 alin. 1 litera b) din GDPR;

-Prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale care ne revine, conform art. 6 alin. 1 litera c) din GDPR;

-Prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice, conform art. 6 alin. 1 litera d) din GDPR;

-Prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul, conform art. 6 alin. 1 litera e) din GDPR;

Destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal:

            Datele dvs. pot fi divulgate către următoarele categorii de destinatari, cu garanția implementării măsurilor tehnice și organizatorice de securitate la prelucrare a datelor cu caracter personal:

-Reprezentanții / împuterniciții dvs. legali, în condițiile legii;

-Autoritățile / instituțiile publice îndreptățite în condițiile legii;

Transferul datelor cu caracter personal:

            UAT Oraşul Milişăuţi prin autoritățile sale deliberative și executive nu transferă datele dvs. cu caracter personal către alte țări sau instituții / organizații internaționale. În situația în care va exista intenția transferului de date cu caracter personal către alte țări sau instituții / organizații internaționale, veți fi informat complet si detaliat asupra acestei situații, înainte de a efectua transferul datelor.

Stocarea datelor cu caracter personal:

            Acolo unde nu există termene legale de păstrare mai lungi, criteriul utilizat pentru a stabili durata de stocare a datele cu caracter personal este acela al perioadei strict necesare pentru îndeplinirea scopului specific pentru care datele au fost colectate, plus termenul de prescripție (3 sau 5 ani,), după care se distrug.

Drepturile persoanei vizate:

            În cazul în care trebuie să prelucrăm date cu caracter personal obținute de la terți persoane juridice, aceștia din urmă au obligația de a vă furniza informațiile necesare cu privire la utilizarea datelor cu caracter personal transmise către noi.

            În sensul Regulamentului European 2016/679 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date vă facem cunoscute drepturile dvs.:

-Dreptul la informare – puteți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor dvs. personale;

-Dreptul la acces – puteți cere o confirmare că se prelucrează sau nu datele dvs. cu caracter personal și, în caz afirmativ, acces la datele respective; 

-Dreptul la rectificare – puteți rectifica datele personale inexacte sau le puteți completa;

-Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") – puteți obține ștergerea datelor, printr-un act de voință, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;

-Dreptul la restricționarea prelucrării - puteți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contestați exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege;

-Dreptul de opoziție – puteți să vă opuneți, în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul nostru legitim;

-Dreptul la portabilitatea datelor - puteți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator;

-Dreptul de a depune plângere - puteți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

-Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul dvs., îl puteți retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;

-Dreptul de a nu face obiectul unei prelucrări automate: puteți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare, vă puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta și puteți contesta decizia;

            Pentru orice sesizare sau reclamație care privește încălcarea drepturilor dvs., vă puteți adresa:

-Primăriei Milișăuți la sediul din Milișăuți, str. Bogdan Vodă, nr. 4, jud. Suceava, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. , Tel.: 0230-418175 

sau 

-Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – ANSPDCP, cu sediu în Bd. G-ral. Gheorghe Magheru, nr. 28-30, sector 1, București, tel. +40.31.805.9211, fax: +40.31.805.9602, website: www.dataprotection.ro, email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. .