INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL PRIN INTERMEDIUL SISTEMELOR DE SUPRAVEGHERE VIDEO LA SEDIUL PRIMĂRIEI ȘI ÎN UNELE INTERSECȚII DIN ORAȘUL MILIȘĂUȚI

Identitatea operatorului: 

Primăria Milișăuți, cu sediul în orașul Milișăuți, str. Bogdan Vodă, nr. 4, jud. Suceava, CUI 4326973, e-mail: contact@primariamilisauti.ro, Tel.: 0230-418175, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare GDPR) și legislația națională privind protecția și securitatea datelor personale, în vigoare.

Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor

Responsabilul cu protecţia datelor cu caracter personal poate fi contactat la sediul nostru din orașul Milișăuți, str. Bogdan Vodă, nr. 4, jud. Suceava, sau prin e-mail: contact@primariamilisauti.ro (în atenția DPO).

Vă informăm că Primăria orașului Milișăuți, prin intermediul sistemelor de supraveghere video instalate vizibil și semnalizate corespunzător, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea dumneavoastră şi alte informaţii ce permit identificarea dumneavoastră – date aparţinând angajaţilor, clienţilor/potenţialilor clienţi, vizitatorilor şi oricăror altor persoane care intră în sediul Primăriei orașului Milișăuți, unele intersecții din orașul Milișăuți.

  Imaginile referitoare la persoane identificate sau identificabile, prelucrate prin mijloace de supraveghere video, constituie date cu caracter personal, chiar dacă nu sunt asociate cu datele de identificare ale persoanei, sau chiar dacă nu conţin imaginea persoanei filmate, ci alte informaţii de natura să conducă la identificarea acesteia (ex: numărul de înmatriculare al vehiculului).

În vederea realizării atribuţiilor stabilite de lege şi desfăşurării activităţii curente (ca interese legitime) şi obligaţiilor legale ale Primăriei orașului Milișăuți, dar şi aplicării prevederilor legale privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (legislaţia internă şi dreptul comunitar), Primăria orașului Milișăuți are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopul specificat, datele personale furnizate.

Primăria orașului Milișăuți nu va prelucra datele personale decât în măsura în care acest demers este necesar îndeplinirii scopului mai jos menţionat, cu respectarea măsurilor legale de securitate şi confidenţialitate a datelor

Temeiul juridic al prelucrărilor: 

Primăria Milișăuți prelucrează datele cu caracter personal ale salariaților, având ca temei:

– interesul legitim 

– îndeplinirea unei obligații legale care îi revine Primăriei, conform art. 6 alin. 1 litera c) din GDPR;

Scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal:

Scopul prelucrării imaginilor ca date cu caracter personal constă în monitorizarea/securizarea persoanelor, spaţiilor şi/sau bunurilor din domeniul public și privat al UAT Milișăuți, prevenirea şi combaterea infracţiunilor, îndeplinirea obligaţiilor legale, realizarea intereselor legitime.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către Primăria orașului Milișăuți şi pot fi comunicate numai următorilor destinatari: persoana vizată, reprezentanţii legali/împuterniciţii persoanei vizate, reprezentanţii Primăriei Milișăuți, organele de urmărire/cercetare penală, instanţe judecătoreşti, în conformitate cu prevederile legislaţiei interne şi comunitare aplicabile activităţii desfăşurate de Primărie.

Nu prelucrăm date personale în sistem automatizat pentru crearea unui profil.

Categorii de date vizate:

-imagini video

 

Sursa datelor cu caracter personal: 

Primăria Milișăuți colectează și înregistrează imagini ca date personale, direct de la persoanele vizate.

Categoriile de destinatari:

Datele personale colectate de Primăria Milișăuți sunt destinate utilizării de către aceasta dar sunt comunicate și următorilor destinatari: 

 1. c) Societăți împuternicite de operator (de exemplu o firmă de pază); 

Primăria garantează că dezvăluirea datelor către terți se face în baza prevederilor legale și cu garanția implementării măsurilor tehnice și organizatorice de securitate la prelucrare a datelor cu caracter personal.

Transferul datelor cu caracter personal:

Primăria Milișăuți nu transferă datele dvs. cu caracter personal către alte țări sau instituții / organizații internaționale. În situația în care va exista intenția transferului de date cu caracter personal către alte țări sau instituții / organizații internaționale, vă vom informa complet si detaliat asupra acestei situații, înainte de a efectua transferul datelor.

Stocarea datelor cu caracter personal:

Timpul de păstrare a înregistrărilor video este de maxim 30 de zile, accesul la aceste informatii fiind permis numai persoanelor autorizate. După această perioadă, înregistrările se sterg automat prin suprascriere peste înregistrările cele mai vechi.  În termenul de stocare, aceste date pot fi transmise și către organele de anchetă/cercetare penală în condițiile legii.

Drepturile persoanei vizate:

În cazul în care trebuie să prelucrăm date cu caracter personal obținute de la terți persoane juridice, aceștia din urmă au obligația de a vă furniza informațiile necesare cu privire la utilizarea datelor cu caracter personal transmise către noi.

În sensul Regulamentului European 2016/679 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date vă facem cunoscute drepturile dvs.:

 • Dreptul la informare – puteți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor dvs. personale;
 • Dreptul la acces – puteți cere o confirmare că se prelucrează sau nu datele dvs. cu caracter personal și, în caz afirmativ, acces la datele respective; 
 • Dreptul la rectificare – puteți rectifica datele personale inexacte sau le puteți completa;
 • Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – puteți obține ștergerea datelor, printr-un act de voință, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;
 • Dreptul la restricționarea prelucrării – puteți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contestați exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege;
 • Dreptul de opoziție – puteți să vă opuneți, în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul nostru legitim;
 • Dreptul la portabilitatea datelor – puteți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator;
 • Dreptul de a depune plângere – puteți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 • Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul dvs., îl puteți retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;
 • Dreptul de a nu face obiectul unei prelucrări automate: puteți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare, vă puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta și puteți contesta decizia;

 

Pentru orice sesizare sau reclamație care privește încălcarea drepturilor dvs., ori pentru sprijin în vederea exercitării drepturilor, vă puteți adresa:

Primăriei Milișăuți, la sediul din Milișăuți, str. Bogdan Vodă, nr. 4, jud. Suceava, e-mail: contact@primariamilisauti.ro, Tel.: 0230-418175 

sau 

-Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – ANSPDCP, cu sediu în Bd. G-ral. Gheorghe Magheru, nr. 28-30, sector 1, București, tel. +40.31.805.9211, fax: +40.31.805.9602, website: www.dataprotection.ro, email: anspdcp@dataprotection.ro.