POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

privind privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Primăria Milișăuți, cu sediul în orașul Milișăuți, str. Bogdan Vodă, nr. 4, jud. Suceava, CUI 4326973, e-mail: contact@primariamilisauti.ro, Tel.: 0230-418175, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare GDPR) și legislația națională privind protecția și securitatea datelor personale, în vigoare.

Conform prevederilor Codului Administrativ privind administraţia publică locală, administrația publică în unitatea administrativ teritorială se organizează și funcționează în temeiul principiului autonomiei locale.

Prin autonomie locală se înţelege dreptul şi capacitatea efectivă a autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, în numele şi în interesul colectivităţilor locale pe care le reprezintă, treburile publice, în condiţiile legii.

Acest drept se exercită de consiliile locale şi primari, precum şi de consiliile judeţene, autorităţi ale administraţiei publice locale alese prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat.

Utilizarea datelor personale în scopul prestării serviciilor publice de interes local, privind: 

– educaţia;

– serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială;

– sănătatea;

– cultura;

– tineretul;

– sportul;

– ordinea publică;

– situaţiile de urgenţă;

– protecţia şi refacerea mediului;

– conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale;

– dezvoltarea rurală;

– evidenţa persoanelor;

– podurile şi drumurile publice;

– serviciile comunitare de utilitate publică;

– activităţile de administraţie social-comunitară;

– locuinţele sociale şi/sau celelalte unităţi locative aflate în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale sau în administrarea sa;

– punerea în valoare, în interesul comunităţii locale, a resurselor naturale de pe raza unităţii administrativ-teritoriale;

– alte servicii publice stabilite prin lege:

– impozitele și taxele locale, amenzi contravenționale, muncă în folosul comunității;

– colectare debite/ recuperare creanțe;- emitere autorizații/ licențe;

– registru agricol;

– fond funciar;

– cadastru agricol;

– gestiunea economico-financiară și administrativă, achizitii publice;

-darea în administrare,concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a orașului;

– vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a orașului;

– stare civilă și procedură succesorală;

– urbanism și amenajarea teritoriului;

– registrul electoral – evidență electorală;

– arhivă;

– registratură, relații publice, secretariat.

Legalitatea prelucrării (conform prevederilor art. 6 din Regulamentul nr. 679/2016), prelucrarea este legală numai dacă şi în măsura în care se aplică cel puţin una dintre următoarele condiţii:

– persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;

– prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;

– prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului;

– prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;

– prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este învestit operatorul.

Categoriile de destinatari către care se pot divulga datele cu caracter personal: 

– autoritățile statului, inclusiv autorități fiscale.

Datele cu caracter personal vor fi păstrate atâta timp cât este necesar pentru scopurile menționate mai sus.

În legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal și în baza prevederilor Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), vă puteți exercita oricare dintre următoarele drepturi:

– dreptul de acces al persoanei vizate (art.15);

– dreptul de a solicita rectificarea atunci când datele sunt inexacte (art.16);

– dreptul la ştergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) (art.17);

– dreptul la restricţionarea prelucrării (art.18);

– dreptul la portabilitatea datelor (art.20);

– dreptul la opoziţie (art.21);

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, Rsponsabilului cu protecția datelor cu caracter personal din cadrul Primăriei orașului Milișăuți, e-mail: contact@primariamilisauti.ro sau la următoarea adresă de corespondență: Primăria orașului Milișăuți, str. Bogdan Vodă, nr. 4, Milișăuți, jud. Suceava.

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a depune plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.) precum și dreptul la o cale de atac eficientă. 

Adresa A.N.S.P.D.C.P.:

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, nr. 28-30,

Sector 1, cod poștal 010336, București, România,

fax: +40.318.059.602, e-mail anspdcp@dataprotection.ro 

Primăria orașului Milișăuți vă informează că evaluează și îmbunătățește în mod constant măsurile de securitate implementate în vederea prelucrării a datelor cu caracter personal în condiții de siguranță și securitate.

Detalii suplimentare precum și eventuale actualizări ale acestei notificări privind prelucrarea datelor cu caracter personal puteți găsi și pe site-ul http://www.dataprotection.ro