TERMENI ŞI CONDIŢII WEB-SITE

Angajamentul Primăriei orașului Milișăuți cu privire la  protecţia datelor cu caracter personal

 

Accesul la site-ul Primăriei orașului Milișăuți www.primariamilisauti.ro este liber și gratuit pentru toate persoanele interesate. Pentru orice întrebare sau solicitare cu privire la Termeni și condiții website, precum și cu privire la Politica de confidențialitate, a modului de utilizare a site-ului sau a informațiilor postate pe site, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: contact@primariamilisauti.ro sau la următoarea adresă de corespondență: orașul Milișăuți, str. Bogdan Vodă, nr. 4, jud. Suceava, CUI 4326973, Tel.: 0230-418175,.

Vă vom răspunde în cel mai scurt timp posibil, însă nu mai târziu de 30 de zile de la data transmiterii solicitării/sesizării/informațiilor, după caz.

Încrederea dumneavoastră în serviciile și personalul nostru este una din principalele noastre preocupări. În acest sens, pentru a vă furniza cea mai bună experienţă posibilă, ne concentrăm pe continua îmbunătăţire în întreaga noastră activitate.

Primăria orașului Milișăuți cunoaște importanța datelor dumneavoastră personale și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi să vă furnizăm într-o manieră integrată informațiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în cadrul prezentelor Termeni şi condiţii.

Primăria orașului Milișăuți respectă confidenţialitatea tuturor vizitatorilor website-ului nostru şi va trata/prelucra datele personale cu mare atenţie, în condiţii tehnice şi organizatorice de securitate adecvată.

Primăria prlucrează datele cu caracter personal primite direct de la dumneavoastră, în calitate de persoane vizate, sau indirect cu ocazia derulării raporturilor legale/contractuale şi/sau participării la evenimentele organizate de către Primărie şi/sau în incinta Primăriei orașului Milișăuți.

Datele cu caracter personal sunt colectate fie numai cu acordul/acceptul dumneavoastră, dacă sunt oferite cu bună ştiinţă, de bună voie, din proprie iniţiativă, fie la solicitare, de exemplu prin unul din formularele utilizate. Utilizarea acestui website de către dumneavoastră se supune prezentelor prevederi şi Condiţiilor generale ale Primăriei orașului Milișăuți.

Dacă nu sunteţi de acord cu oricare dintre termenii prezentelor Termeni şi condiţii, nu utilizaţi website-ul nostru sau nu ne furnizaţi datele dumneavoastre personale. Este posibil însă, ca anumite servicii să fie condiţionate de furnizarea datelor dumneavoastră personale.

Primăria orașului Milișăuți nu va prelucra datele dumneavoastră personale decât în măsura în care acest demers este necesar îndeplinirii scopurilor mai jos menţionate cu respectarea masurilor legale de securitate şi confidenţialitate a datelor. 

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectuează asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea, sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, blocarea, ştergerea, distrugerea, arhivarea.

În vederea realizării atribuţiilor stabilite de lege şi desfăşurării activităţii curente, inclusiv derulării activităţii contractuale, precum şi în vederea aplicării prevederilor legale, inclusiv cele privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (legislaţia internă şi dreptul comunitar-UE), Primăria vă poate solicita anumite date cu caracter personal.

În acest sens, Primăria orașului Milișăuți va putea prelucra, printre altele, următoarele date cu caracter personal: numele și prenumele, telefon/fax, adresă de domiciliu/reşedință, e-mail, profesie, loc de muncă, etc.

Persoanele (vizate) ale căror date pot fi prelucrate de către Primăria orașului Milișăuți, exclusiv în scopurile mai jos menţionate sunt:

– clienţii persoane fizice ai Primăriei (actuali, foşti sau potenţiali, cetățeni ai orașului sau rezidenți), vizitatori, public larg, reprezentanţii/împuterniciţii ai acestora, legali sau convenţionali;

– reprezentanţii/împuterniciţii/persoanele de contact de afaceri (parteneri de afaceri/contractuali, expozanţi, co-expozanţi, organizatori, co-organizatori, furnizori, prestatori de servicii, locatari, etc. (actuali, foşti sau potenţiali) şi ai instituţiilor/autorităţilor publice.

Dumneavoastră, în calitate de persoană vizată, sunteţi obligaţi să furnizaţi date complete, actualizate şi corecte.

Pentru a vă putea oferi anumite servicii specifice activităţii noastre, se vor solicita datele cu caracter personal necesare prestării respectivelor servicii, iar refuzul de a furniza astfel de date poate determina imposibilitatea furnizării serviciilor.

Atunci când apelați la un serviciu furnizat de Primăria orașului Milișăuți sau înaintați petiții si cereri către aceasta, precum şi atunci când participaţi la evenimentele organizate, vom colecta date personale în legătură cu prestarea respectivelor servicii sau întemeierea răspunsurilor. Totodată, în calitate de vizitator al imobilului Primăriei orașului Milișăuți sau locuri publice de pe raza orașului, vom colecta date cu caracter personal (imagine, date prelucrate prin sisteme de supraveghere video etc.) în vederea îndeplinirii obligaţiilor legale şi desfăşurării activităţii curente (interes legitim).

Prin citirea prezentelor prevederi, şi/sau semnarea oricărui document prin care sunt furnizate date personale către Primăria orașului Milișăuți, ori prin furnizarea datelor personale în vederea accesării serviciilor noastre sau achitării tarifului pentru participare la evenimentele organizate şi/sau în incinta Primăriei orașului Milișăuți, persoanele vizate sunt informate şi/sau îşi exprimă în mod expres consimţământul (îşi dau acordul) cu privire la prelucrarea datelor personale în conformitate cu dispoziţiile legale privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (legislaţia internă şi dreptul comunitar-UE).

În cazul în care prelucrarea datelor nu mai este necesară pentru oferirea unui serviciu, pentru îndeplinirea unei obligaţii legale, şi nici nu este justificată de un interes legitim persoanele vizate pot refuza o astfel de prelucrare sau îşi pot retrage consimţământul dat anterior, refuzul urmând să producă efecte pentru viitor. 

Îndeplinirea atribuţiilor legale ale Primăriei orașului Milișăuți:

– organizarea de evenimente specializate;

– derularea activităţii legale/contractuale a Primăriei orașului Milișăuți;

– facturarea şi încasarea valorii serviciilor oferite de Primărie;

– dezvoltarea şi îmbunătăţirea serviciilor;

– management operaţional;

– gestionarea relaţiilor cu clienţii, comunicarea comercială cu clienţii/furnizorii prin orice mijloc de comunicare;

– îndeplinirea obligaţiilor legale incidente;

– comunicarea cu organismele/autorităţile/instituţiile publice sau de interes public;

– activităţi de audit şi control/supraveghere;

– arhivare, scopuri statistice;

– colectare debite/recuperare debite restante;

– soluţionarea disputelor şi litigiilor, punerea în executare a unor hotărâri judecătoreşti, arbitrale, ordine judecătoreşti etc.

Primăria orașului Milișăuți va considera toate informaţiile colectate de la dumneavoastră ca fiind confidenţiale şi nu le va partaja cu terţi (cu excepţia organizatorilor/co-organizatorilor unor evenimente organizate de Primăria orașului Milișăuți şi/sau în incinta Primăriei şi/sau partenerilor de afaceri, aşa cum este această situaţie descrisă mai jos) fără consimţământul dumneavoastră expres şi anterior. Destinatarii datelor pot fi chiar persoanele (vizate) care au furnizat datele personale, după cum urmează:

– clienţi persoane fizice ai Primăriei orașului Milișăuți (actuali, foşti sau potenţiali), vizitatori, public larg, reprezentanţi/împuterniciţii acestora, legali sau convenţionali (pentru scopul derulării raporturilor legale/contractuale);

– expozanţi, co-expozanţi, organizatori, co-organizatori, locatari, furnizori, prestatori şi alte entităţi juridice – parteneri de afaceri/contractuali ai Primăriei orașului Milișăuți, autorităţi/instituţii publice;

Destinatarii (alţii decât persoanele vizate) datelor pot fi autorităţi  publice  centrale  şi  locale,   autorităţi judecătoreşti,  poliție,  parchet (în  limitele prevederilor legale şi/sau ca urmare a unor cereri expres formulate), societăţi bancare, executori judecătoreşti, societăţi de asigurare şi reasigurare, organizaţii de cercetare a pieţei (scop statistic) etc.

Confidenţialitatea datelor cu caracter personal va fi asigurată de către Primăria orașului Milișăuți şi nu vor fi furnizate către alţi terţi în afara celor menţionaţi în prezentul document. 

În relaţia cu Primăria orașului Milișăuți, dumneavoastră, beneficiaţi conform prevederilor legale aplicabile de următoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie şi procesul decizional individual automatizat

În vederea realizării scopului menţionat, Primăria va prelucra datele cu caracter personal pe toată perioada de desfăşurare a activităţilor, până în momentul în care persoana vizată, sau reprezentantul legal, va manifesta dreptul de opoziţie/ de ştergere (cu excepţia situaţiei în care Primăria prelucrează datele în baza unei obligaţii legale sau justifică un interes legitim). Ulterior încheierii operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, dacă persoana vizată sau reprezentantul legal al acesteia nu va manifesta dreptul de opoziţie/de ştergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate pe durată de timp prevăzută în Instrucțiunile Naționale de Arhivare şi/sau vor fi distruse.

Pentru a evita utilizarea fără drept a datelor personale, precum şi eventualele abuzuri, utilizăm metode şi tehnologii de securitate, împreună cu politici şi proceduri de lucru adecvate, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate.

Securitatea integrală a datelor transmise prin internet nu poate fi niciodată garantată. De aceea, conform principiului minimizării datelor, prelucrăm prin intermediul site-ului doar numele și adresa de email celor care doresc să ne trimită un mesaj cu ajutorul formularului de contact, neexistând posibilitatea de a ne transmite prin intermediul site-ului alt gen de date cu caracter personal. În timp ce se depun toate eforturile în privinţa protejării datelor personale, nu poate fi garantată în mod absolut securitatea datelor transmise către website-ul Primăriei.

Orice transmisie de date se face pe riscul persoanelor vizate. Odată ce sunt primite date personale, Primăria utilizează proceduri şi măsuri stricte de siguranţă împotriva utilizării neautorizate, nelegale, distrugerii, pierderii accidentale sau divulgării datelor personale.

Transferurile de date în afara spaţiului UE şi al Zonei Economice-Europene se pot face numai în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică naţională şi UE privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestora. 

Prin citirea acestui document, persoanele vizate au fost informate cu privire la drepturile de care beneficiază, conform prevederilor legale aplicabile, respectiv: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie şi procesul individual automatizat. Totodată, atunci când prelucrarea se realizează pe bază de consimţământ, persoanele vizate au dreptul, de a-şi retrage consimţământul în orice moment în formă scrisă adresată Primăriei, în condiţiile legislaţiei aplicabile, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia.

Persoanele vizate au dreptul de a se opune, în orice moment, în mod gratuit, ca datele cu caracter personal pe care le furnizează către Primăria orașului Milișăuți să facă obiectul unei prelucrări, cu menţionarea datelor şi scopului avute în vedere, numai pentru motive întemeiate şi legitime, legate de situaţia sa particulară cu excepţia cazurilor în care Primăria demonstrează că are motive legitime şi imperioase care justifică prelucrarea şi care prevalează intereselor, drepturilor şi libertăţilor persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă. În caz de opoziţie nejustificată, Primăria este îndreptăţită să prelucreze în continuare datele în cauză. 

Prin citirea acestui document persoanele vizate au luat la cunoştinţă şi înţeleg faptul că datele cu caracter personal furnizate către Primăria orașului Milișăuți constituie elemente determinante pentru accesarea serviciilor oferite şi/sau derularea activităţii legale/contractuale.

În cazul în care, persoanele vizate, direct sau prin reprezentant, îşi exercită drepturile menţionate mai sus, în mod vădit nefondat, nejustificat sau excesiv, în special din cauză caracterului lor repetitiv, Primăria poate fie să perceapă o taxă rezonabilă ţinând cont de costurile administrative pentru furnizarea informaţiilor sau a comunicării sau pentru luarea masurilor solicitate, fie să refuze să dea curs cererii.

De asemenea, în cazul în care persoanele vizate, direct sau prin reprezentant, îşi exercită dreptul de opoziţie în mod vădit nefondat nejustificat sau excesiv, în special din cauza caracterului lor repetitiv, Primăria este îndreptăţită să considere contractul încheiat cu clientul de drept reziliat, fără nicio altă formalitate sau intervenţie a instanţelor judecătoreşti, cu excepţia unei notificări prealabile.

Pentru exercitarea acestor drepturi, dumneavoastră va puteţi adresa Responsabilului cu protecţia datelor din cadrul Primăriei orașului Milișăuți (jr. Dan Marius-Florian) cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa de e-mail milisauti@prefecturasuceava.ro sau direct la sediul instituției.

Cererii i se va anexa o copie lizibilă a actului de identitate al semnatarului. De asemenea, persoanelor vizate le este recunoscut dreptul de a depune o plângere în fața unei autorităţi de supraveghere şi de a introduce o cale de atac judiciară.

Aceste prevederi pot suferi modificări/actualizări ocazionale. Vă recomandăm să verificaţi la fiecare utilizare a website-ului Primăriei prezentele prevederi, pentru a fi tot timpul informaţi în legătură cu acestea. Prin accesarea website-ului www.primariamilisauti.ro  sau utilizarea serviciilor Primăriei orașului Milișăuți prin intermediul website-ului, ulterior modificărilor, se vor considera acceptate, noile prevederi.

 

Pentru orice sesizare sau reclamație care privește încălcarea drepturilor dvs., ori pentru sprijin în vederea exercitării drepturilor, vă puteți adresa:

Primăriei Milișăuți, la sediul din Milișăuți, str. Bogdan Vodă, nr. 4, jud. Suceava, e-mail: contact@primariamilisauti.ro (în atenția DPO), Tel.: 0230-418175 

sau 

-Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – ANSPDCP, cu sediu în Bd. G-ral. Gheorghe Magheru, nr. 28-30, sector 1, București, tel. +40.31.805.9211, fax: +40.31.805.9602, website: www.dataprotection.ro, email: anspdcp@dataprotection.ro.